GDPR-info

Information om Sjötid och GDPR


1. Ansvar för hantering av dina personuppgifter

Ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är din arbetsgivare. Då dessa uppgifter emellertid inte lagras hos din arbetsgivare finns det reglerat i s.k. Personuppgiftsbiträdesavtal hur dessa uppgifter hanteras och vem som får göra vad med dessa.


2. Vilka personuppgifter lagras i Sjötid?

Systemet innehåller ett minimum av uppgifter som behövs för att tjäna sitt syfte avseende uträkning och uppföljning av arbetstid i enlighet med gällande avtal. Exempel på uppgifter är namn, personnummer, mailadress, anställningsavtalstid samt vissa nautiska behörigheter.


3. Laglig grund för hantering av personuppgifter

Företag får för sin hantering av tidsredovisning och lönehantering föra denna typ av register.


4. Lagring och lagringstid

Uppgifterna sparas utöver innevarande år i maximalt två år. Lagringen sker i datorer som ej är åtkomliga för andra än de som är personuppgiftsansvariga eller regleras av Personuppgiftsbiträdesavtal. Utöver dessa är uppgifterna endast åtkomliga för de som är ansvariga för att förse Sjötid med information om utfört arbete genom användning av programmet Sjötid. All kommunikation av uppgifterna via Internet sker i krypterad form.


5. Användning av informationen

All information i systemet används till att tjäna systemets syfte enligt pkt 2 ovan. Ingen information kommer av personuppgiftsbiträden att säljas eller överlåtas till annan part som avser att använda informationen i andra syften.


6. Dina rättigheter

Du kan, via framställan till Personuppgiftsansvarig (din arbetsgivare), begära att få ta del av de uppgifter som finns i systemet gällande dig. I GDPR regleras ”right of erasure” samt “right to be forgotten”. Dessa rättigheter är dispositiva av Personuppgiftsansvarig i så mening att de ej är tillämpliga om de står i strid med andra lagar eller arbetsgivares rättigheter. Se pkt 3 ovan.